Regulamin rezerwacji i pobytu:

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu segmentu w domku letniskowym
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu segmentu w domku letniskowym na warunkach określonych w regulaminie.

§ 2. Rezerwacja i opłaty za wynajem segmentu w domku letniskowym

 1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient jest zobowiązany do uzgodnienia, drogą telefoniczną bądź elektroniczną terminu pobytu i ceny wynajmu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji przez Klienta jest wpłata 400 zł zadatku na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie wstępnej rezerwacji.
 3. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu uzgodnienia rezerwacji, jednak nie później niż w dniu przyjazdu.
 4. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić gotówką w dniu przyjazdu.
 6. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi telefonicznie.
 7. Dokonując anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty w wysokości wpłaconego zadatku.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 9. Klient ma możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia obciążeń tylko w sytuacji, gdy przeniesie na inną osobę uprawnienia przysługujące mu z tytułu rezerwacji, a osoba ta potwierdzi przyjęcie obowiązków wynikających z tej rezerwacji i poda jednocześnie swoje dane osobowe.

§ 3. Rezerwacja "last minute"

 1. Rezerwacja "last minute" oznacza rezerwację dokonaną dzień przed planowanym rozpoczęciem najmu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 2. Po złożeniu rezerwacji drogą elektroniczną konieczne jest telefonicznie potwierdzenie rezerwacji w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania.
 3. Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w powyżej określonym terminie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.

§ 4. Cena

 1. Cena za wynajem segmentu w domku letniskowym obejmuje: pobyt maksymalnej ustalonej ilości osób za 1 dobę oraz komplet bielizny pościelowej. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej.
 2. Cena za wynajem segmentu w domku letniskowym została określona w cenniku.

§ 5. Warunki pobytu

 1. Doba pobytowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Najpóźniej na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z domku letniskowego, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do domku letniskowego.
 3. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 4. W momencie przekazania kluczy, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta w momencie zdania kluczy do domku letniskowego.
 5. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości domku letniskowego lub stwierdzenia wad technicznych, Klient powinien poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy, niezwłocznie po zakwaterowaniu.
 6. Klient nie może udostępniać ani przekazywać domku letniskowego osobom trzecim. Domek letniskowy nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 7. Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w domku letniskowym.
 8. Właściciel nie wyraża zgody na organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych i spotkań większej liczby osób niż zameldowana w domku letniskowym.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie domku letniskowego przez osoby tam przebywające.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 11. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany o niej powiadomić niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Klient zobowiązuje się do eksploatacji domku letniskowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nieusuwania z domku letniskowego jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do domku letniskowego oddanych mu na czas pobytu.
 13. W przypadku zgubienia kluczy do domku letniskowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
 14. Klient sam sprząta domek letniskowy w czasie pobytu.
 15. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia domku letniskowego w przypadku jego opuszczania poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych oraz do starannego przechowywania kluczy.
 16. Wcześniejszy wyjazd Klienta, z przyczyn niezależnych od Właściciela, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
 17. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od domku letniskowego osobie upoważnionej do ich odebrania, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji, pod warunkiem, że domek letniskowy zostanie przejęty bez zastrzeżeń.
 18. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w § 4, właściciel ma prawo do potrącenia z kaucji należytego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, jak i na pokrycie kosztów doprowadzenia domku letniskowego do należytego stanu. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za klucze.

§ 6. Zakres odpowiedzialności Właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w domku letniskowym.
 2. Jeżeli z winy Właściciela nie dojdzie do realizacji usługi, Właściciel zwraca uiszczoną przez Klienta zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Klienta z tytułu jej niewykonania.  
 3. Zwrot, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Klient zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi. 
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie domku letniskowego Natalia, m.in. na parkingu.

Tel: +48 517 609 048
+48 515 913 410

Adres: Ul. Kempingowa 20
Jarosławiec 76-107

www.000webhost.com